Спешно.Инфо - RSS достъп до телевизионни програми

Условия за използване

За да получите достъп до RSS за телевизионни програми, трябва да се свържете с екипа на Спешно.Инфо, на адрес support в speshno.info. Необходимо е да договорите:

Достъп - технически подробности

Адресът на RSS-а ще бъде:

http://rss.speshno.info/(идентификатор)/rss_tvprogs.php

където (идентификатор) е ваш идентификатор - поддиректория в сайта.

Към този URL могат да се указват следните параметри:

Условията се добавят - ако сте указали две или повече, едно предаване трябва да отговаря на всички тях, за да попадне в RSS-а.

Пример:

http://rss.speshno.info/caster/rss_tvprogs.php?channels=AXN%20Crime,Diema,Discovery%20Channel

ще даде на потребителя с идентификатор "caster" RSS с всички предавания, от настоящия момент докато имаме налични, за каналите AXN Ctime, Diema и Discovery Channel.

Структура на RSS-а

Описанието на всяко предаване се съдържа в таг <item>, който има следните атрибути:

По логиката на телевизионните канали, програмата след полунощ, до сутрешното прекъсване, продължава да се води към тази за предишния ден. За различните канали сутрешното прекъсване е по различно време; за денонощните може да го няма. Затова за канали, които имат сутрешно прекъсване, и следполунощната програма се води към предишния ден, предаванията от нея се маркират в атрибута "after_midnight" с флаг 'y'. За предавания, които се водят към деня, отразен в датата и часът им, този флаг е 'n'.

Датата и часът на начало на предаването са във формат "D, d M Y H:i:s O". Пример: Sun, 07 Mar 2010 15:13:32 +0200.

Програмата на телевизиите за следващата седмица обикновено става достъпна в събота или неделя, за докогато ги имаме (обикновено около седмица напред). Това са дните, когато RSS-ът за телевизионни програми има смисъл да бъде проверяван. Интервалът на проверяване е според предпочитанията на потребителя. Интервали под 1 час реално са безсмислени.